استاد علی زهیری

دکتری روانشناسی بالینی

مشاور در حوزه: خانواده، ازدواج، استرس، اضطراب و…

استاد محمد زارعی

دکتری روانشناسی

مشاور در حوزه: خانواده، ازدواج، استرس، اضطراب و…

استاد سیده شهناز موسوی

کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت

مشاور در حوزه: خانواده، ازدواج، استرس، نوجوان و جوان و…

استاد جواد ترکاشوند

دکتری روانشناسی

مشاور در حوزه: خانواده، ازدواج، استرس، اضطراب و…

استاد مریم بارگاهی

کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت

مشاور در حوزه: خانواده، ازدواج، نوجوان و جوان

استاد مرضیه غلامی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

مشاور در حوزه: خانواده، ازدواج، افسردگی، تحصیلی و…

استاد محمد حصاری

پایان سطح ۳ فقه و اصول

مشاور در حوزه: خانواده، ازدواج، نوجوان و جوان

استاد مهسا طیبی

کارشناسی ارشد روانشناسی

مشاور در حوزه: کودک

استاد صادق آقاجانی

دکتری روانشناسی

مشاور در حوزه: خانواده، ازدواج، استرس،کودک و…

استاد جانباز

فوق تخصص ادیان الهی

مشاوره مذهبی شیعه

استاد مریم السادات پاک نژاد

پزشک عمومی

فوق تخصص طب سنتی

استاد حمیدرضا دهقان

پزشک عمومی

فوق تخصص روانپزشکی

استاد یاسر دری

فوق دکترا روانشناسی بالینی

مشاور در حوزه: ازدواج، خانواده، استرس‌، اضطراب، وسواس و…

استاد سمیه صابری آزاد

کارشناسی ارشد روانشناسی

مشاور در حوزه: روان درمانگری کودک